Pravidlá aukcie na portáli EXPRESWEB.sk

  1. EXPRES Aukcia je forma prijímania ponúk od záujemcov o predmet ponuky inzerenta a vždy je viazaná na konkrétny inzerát.
  2. Inzerent sa môže o aktivácii aukcie rozhodnúť pri aktivácii alebo predĺžení inzerátu, pričom si môže zvoliť dobu platnosti aukcie - t.j. 1, 3, 7, 14 alebo 30 dní.
  3. Aukcia je časovo obmedzená a časový limit je prednastavený na dobu platnosti inzerátu.
  4. Prihodenie je ponuka odoslaná záujemcom ku konkrétnej aukcii a nezaväzuje záujemcu uhradiť ponúkanú čiastku.
  5. Suma prihodenia je denominovaná v EUR a musí byť v hodnote, ktorá je väčšia alebo rovná sume, ktorú uviedol inzerent pri aktivácii aukcie ako minimálnu ponuku.
  6. Záujemca môže hodnotu prihodenia zmeniť v priebehu trvania aukcie, ak suma prihodenia je v súlade s pravidlom 5.
  7. Inzerent môže aukciu ukončiť predčasne iba vtedy, ak k tejto aukcii neexistuje žiadne prihodenie.
  8. Aukciu nie je možné aktivovať k bezplatnému inzerátu.